Toelatingsprocedure

 • Wanneer de verwijzende school het advies praktijkonderwijs heeft afgegeven, neemt u contact op met mw. de Jong, voorzitter van de Commissie voor Toelating binnen PrO Hardenberg. Er kan een kennismakingsgesprek worden gepland waarbinnen u en uw kind de school leert kennen en mw. de Jong de gelegenheid heeft een aantal vragen te stellen over uw kind en het advies.
 • Mevr. de Jong neemt, na uw toestemming, contact op met de afleverende school. De afleverende school licht het advies toe.
 • Op advies van de afleverende school meldt u uw kind aan, door middel van het invullen van een aanmeldingsformulier. U ondertekent het Aanmeldingsformulier en het formulier Toestemming Opvragen Gegevens.
 • Er wordt informatie opgevraagd bij de afleverende school.
 • Met de opgedane informatie uit het kennismakingsgesprek en van de afleverende school wordt uw kind intern besproken bij de Commissie voor Toelating. Als de inschatting wordt gemaakt dat PrO de meest passende onderwijsplek is, dan wordt de aanvraag voor TLV PrO in gang gezet.
 • Ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd de motivering voor de aanvraag voor een TLV PrO te ondertekenen.
 • De TLV wordt aangevraagd door PrO Hardenberg bij de Commissie van Advisering en Toewijzing (CAT+) van het Samenwerkingsverband Klasse.
 • Het SWV beslist of de TLV PrO voor uw kind kan worden afgegeven. Het besluit van de commissie wordt binnen 5 werkdagen nadat het dossier is behandeld schriftelijk kenbaar gemaakt naar PrO Hardenberg. PrO Hardenberg heeft de verantwoordelijkheid u als ouder over het besluit te informeren.
 • Indien de CAT+ een TLV afgeeft, dan wordt uw kind geplaatst.
 • Indien uw kind niet toegelaten kan worden krijgt u een alternatief advies.
 • Binnen zes weken na de start van het schooljaar wordt het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) opgesteld in overleg met ouder(s) / verzorger(s) en de leerling.
 • De schoolmaatschappelijk werkster neemt contact met u op voor een huisbezoek.
 • In de loop van het eerste schooljaar vindt er op school een medisch onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt gedaan door de jeugdverpleegkundige/jeugdarts van de GGD..

Zoeken

Agenda

17 okt 2022;
Herfstvakantie
26 dec 2022;
Kerstvakantie

Laatste Nieuws

Agenda

17 okt 2022;
Herfstvakantie
26 dec 2022;
Kerstvakantie

Contact

PrO Hardenberg
Verlengde Korte Steeg 18
7772 RZ Hardenberg
Tel: 0523-267700
Email: info@prohardenberg.nl